Survey 1212

Survey 1212

By National Statistics Office, Mongolia

Description

Үндэсний статистикийн хороо нь ухаалаг утсаар мэдээлэл цуглуулж буй эхний судалгаа нь Цаг ашиглалтын судалгаа 2019 юм. Энэхүү судалгааг нь анх 2000 онд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн санхүү, техникийн тусламжтайгаар 1086 өрхийг хамруулж олон улсын жишиг аргачлалын дагуу зохион байгуулж явуулсан. Судалгааны зорилго, ач холбогдол ЦАС-ны зорилго нь хүн амын эрхэлж байгаа үйл ажиллагааг тодорхойлж, тэдгээрийг ангилан хэмжих явдал бөгөөд энэ утгаар нь судалгааны зорилтыг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд: • Хөлстэй болон хөлсгүй хөдөлмөрт зарцуулж буй цагийг хүйсээр гаргах, • Хүн амын амьдралын хэв маягийг тодорхойлох, түүнд гарч байгаа өөрчлөлтийг судлах

Screenshots

keyboard_arrow_up